Das Programm des diesjährigen Pfingstseminars auf serbokroatisch.

Redakcija "Der Funke" poziva zainteresovane drugove i drugarice da učestvuju na ovogodi¨njem pfingstseminaru sa sledećim programom:

"Pfingst Seminar" 10-13 Juni, Austjia,

cena 25 evra ukljucuje spavanje i pun pansion

Moto seminara: Fight Like an Egyptian !!!


Preliminarne teme radionica i predavanja:

1. Arapska revolucija u 2 dela...opse¸na analiza..istorijski razvoj revolucija u arapskom svetu plus osvrt na skora¨nje konkretne događaje

2. Humanitarne intervencije...imperijalizam i Libija...koji su ciljevi Amerike i EU? Kako se u takvim uslovima mo¸e formulisati anti-imperijalistička strategija?

3.140 godina Pariske Komune

4. Atomska buducnost: antikapitalistička perspektiva ekolo¨kog pokreta

5.Istorijski koreni potlačenosti ¸ena...da li je patrijarhat postojao pre klasnog dru¨tva?

6. ´ene na levici..polo¸aj ¸ena u revolucionarnim organizacijama....seksizam iz kapitalističkog dru¨tva se reflektuje i unutar organizacija...diskusija na tu temu

7. Uvod u marksizam 2 dela: osnovi marksističke filozofije i ekonomije

8. Svetska ekonomska kriza i evro zona

9. ¦ta mo¸e doći posle homoseksualnih brakova? Socijalistička straregija u borbi za gej prava

10. Rad marksista u sindikatima: razmena iskustava drugova i drugarica aktivnih u sindikatima

11. Kako organizovati kampanju? radionica

12. Radionica za pisanje članaka i komentara. Funke redakcija i njena iskustva

13. Smrt Nacionalizmu! Drugovi iz Bosnei Hercegovine, Srbije i Austrije razmenjuju mi¨ljenja o stanju na Balkanu i ulozi austrijskog imperijalizma u regionu


Unsere Arbeit kostet Geld. Dabei sind wir exklusiv auf die Unterstützung unserer LeserInnen und UnterstützerInnen angewiesen. Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, zögere nicht und lass uns deine Solidarität spüren. Ob groß oder klein, jeder Betrag hilft und wird wertgeschätzt.

Der Funke  |  IBAN: AT48 1513 3009 5102 5576  |  BIC: OBKLAT2L

Artikel aus der Kategorie